• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia. 

  Poskytujeme Vám možnosť zaslať prihlášku dieťaťa do materskej školy aj elektronickou formou. Ku prihláške je potrebné doručiť aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo je na stránke školy - https://www.msvsetinska.sk/ziadosti-o-prijatie

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Poučenie:

  V prípade ochorenia dieťaťa, výskytu choroby v rodine alebo najbližšom okolí, bezodkladne oznámim(e) túto skutočnosť riaditeľke (triednemu učiteľovi) materskej školy. Ďalej sa zaväzujem(e), že oznámim(e) aj každé očkovanie dieťaťa a ochorenie dieťaťa prenosnou chorobou. Zaväzujem sa, že pri dlhšej neprítomnosti dieťaťa ako 5 dní, odovzdám vyhlásenie o bezinfekčnosti s aktuálnym dátumom (tlačivo je dostupné v MŠ alebo na internetovej stránke školy).  

  Beriem(e) na vedomie, že na základe opakovaného porušovania školského poriadku školy zákonnými zástupcami dieťaťa, môže riaditeľka školy rozhodnúť o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

  Súčasne sa zaväzujem(e), že budem(e) pravidelne mesačne a v termíne platiť príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 3 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta č.47 zo dňa 18.09.2008 z znení zmien a doplnkov.

  • Kontakty

   • Materská škola
   • Vsetínska: +421 052/4321587, 0911 671 123 0903 645 393 - ŠJ Komenského: +421 052/4369540
   • Vsetínska 36, 064 01 Stará Ľubovňa elokované pracovisko: Komenského 8 Za vodou 14 064 01 Stará Ľubovňa Slovakia
   • 37876597
   • 2021675601
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje