Navigácia

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2008/2009 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2007/2008 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2006/2007

Správa o výchovno-vz

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010

 

MATERSKÁ ŠKOLA, VSETÍNSKA  UL. Č. 36, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy

za školský rok 2009/2010

 

 

30.08.2010

 
 

 

 

Správa prerokovaná v PR dňa : 4.10.2010

Správa prednesená v RŠ dňa: 27.10.2010

Vypracovala: Ing. Ivana Kirkov, riaditeľka MŠ

V Starej Ľubovni, 30.08.2010

 

 


I. Identifikačné údaje o škole

 

1. názov školy: materská škola

2. adresa školy: Vsetínska ul. č. 36, 064 01 Stará Ľubovňa

    alokované triedy na Štúrovej ulici č.3

3. zriaďovateľ: Mestský úrad. Obchodná 1, Stará Ľubovňa

4. riaditeľka školy: Ing. Ivana Kirkov

    zástupkyňa: Mária Zimová – Vsetínska

                        Ingrid Rusiňáková - Štúrova

    vedúca školskej jedálne: Veronika Bekešová

5. telefónne čísla: 052 / 43 215 87, mobil: 0911 671 123

6. poradné organy MŠ:

 • Rada školy -predseda: Špesová Oľga , RŠ má 11 členov a pracuje v súlade so štatútom RŠ,
 • Pedagogická rada: má 20 členov. Rieši problémy edukačného procesu, poskytuje námety na  jeho zlepšenie.
 • SRRZ- RZ pri MŠ Vsetínska: výbor má 9 členov. Predsedom SRRZ- RZ je Mgr. Ivana Hurtošová
 • Metodické združenie: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci MŠ. Vedúcou MZ bola v šk. roku 2009/2010 Mgr. Zuzana Vyšňovská. MZ pracuje v súlade so štatútom MZ a Plánom činnosti na daný školský rok.
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie- poradný orgán tak pre pedagógov ako aj rodičov detí MŠ.

                              

                              

 

II. Počet deti a tried v školskom roku 2009 – 2010

 

         Prevádzkovali sme spolu 9 tried z toho 2 triedy na alokovanom pracovisku Štúrova 3 s celkovým počtom detí 180.

 

 

III. Počet predškolákov

 

              Počet deti vo veku 5-6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou bolo 69.  Predprimárne vzdelávanie ukončilo 64 deti. O odklad povinnej školskej dochádzky  požiadali 5 zákonní zástupcovia deti.

 

IV. Zameranie školy

Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie deťom od 2-6 rokov a deťom s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Našim cieľom je prostredníctvom aktivít podporovať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, budovať pozitívne postoje k pohybu, športovým aktivitám a k svojmu zdraviu, rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu s dôrazom na jedinečnosť osobnosti. Na tomto základe je spracovaný Školský vzdelávací program „ Kto má zdravie má všetko“ od 30.06.2010„ Zvedaví ovocníčkovia“, ktorý je pre MŠ najvyšším kurikulárnym dokumentom

 

 

 

V. Počty zamestnancov

 

počet pedagogických zamestnancov

- edukačný proces zabezpečuje 20  pedagogických zamestnancov vrátane 1 riaditeľky a 2 zástupkýň. Máme 100% kvalifikovanosť, 3 vysokoškolsky vzdelané uč. z toho 1 uč. má vysokoškolské vzdelanie I. stupňa. Všetky pracujú na plný úväzok.

 

počet nepedagogických zamestnancov

- prevádzkových zamestnancov je 17, z toho 1 pracovníčka ekonomického centra, 10 pracovníčok v školskej jedálni.

 

VI. Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

 

 • V školskom roku 2009/2010 sa priebežného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov zúčastnila Ingrid Rusiňáková, ktoré úspešne ukončila v mesiaci december. Na vzdelávanie je v súlade s legislatívou prihlásená aj riaditeľka MŠ.
 • Nakoľko PMC rozbehlo kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov bola znížená ponuka iných vzdelávacích podujatí realizovaných touto inštitúciou.
 • Vzdelávanie ekonómky a ved. zamestnancov- tvorba smerníc, pracovný poriadok, Organizačný poriadok, iné vnútorné predpisy zamestnávateľa - / Regionálne vzdelávacie centrum Štrba.

 

Kontinuálne vzdelávanie:

 • Vedúci pedagogickí zamestnanci začali v mesiaci apríl vzdelávanie „Obsahová reforma školstva“ predp. ukončenie december 2010
 • Vzdelávanie ostatných pedagogických zamestnancov začne až v škol. roku 2010/2011

 

Podujatia OMEP:

 • Konferencia v Ružomberku : „ Materská škola a svet okolo“ účasť riaditeľky MŠ
 • Konferencia v Prešove: „Perceptuálno – motorické učenie v predprimárnej edukácii v kontexte kurikulárnej reformy“ účasť 4 učiteliek MŠ – odovzdanie informácii na pedagogickej rade.

 

Samoštúdium:

 • Štúdium odbornej literatúry, časopisov, legislatívy a  zborníkov z konferencií, získavanie informácii prostredníctvom internetu výmena poznatkov zo seminárov na vzájomných stretnutiach pedagogickej rady, metodického združenia.

 

 

VII. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

 

 • spolupráca so ZŠ Komenského, Cirkevná škola sv. Cyrila a Metóda – výmenné návštevy, spoločné hry, výmena darčekov,
 • účasť na koncertoch v ZUŠ,
 • spolupráca s Mestskou ľudovou knižnicou – pravidelné návštevy,
 • plnenie úloh z projektu „Zdravé zúbky“  a „Cesta k zdraviu“ – kde plnili úlohy podľa osobitného plánu,
 • v rámci zdravého životného štýlu sme uskutočnili telovýchovné dopoludnie – hry so snehom – Zimná športová olympiáda (Štúrova), stavanie snehovýtvorov (Vsetínska, ),
 • Spolupráca s rodinou - posedenie pre starých rodičov a pri jedličke s kultúrnym programom, ľudovými tradíciami – „Zvyky na dedine“, Betlehemské hry (Vsetínska, Štúrova),
 • posedenie pre dôchodcov z príležitosti úcty k starším, vystúpenie pre dôchodcov v dome dôchodcov – Štúrova,
 • karneval – všetky triedy MŠ za účasti rodičov – v maskách,
 • vystúpenie s kultúrnym programom ku Dňu matiek - všetky triedy MŠ,
 • absolvovanie plaveckej prípravy detí - všetky triedy 5-6 ročných detí - a saunovanie – triedy 5-6 ročných detí Štúrova, 
 • Nočná party – rozlúčka s predškolákmi –Štúrova,
 • návšteva kultúrneho vystúpenia – Majster N,
 • účasť na výtvarnej súťaži „Bol raz jeden hrad“ - hlavná cena Júlia Šišková,
 • celoslovenská súťaž „DÚHA“ –  hlavná cena Júlia Šišková,
 •  účasť na  súťaži „Vesmír očami detí“ ,
 •  účasť vo výtvarnej súťaži „Zvieratká v záhrade“, „Dielo tvojich rúk“

 

Pravidelné akcie – oslava Mikuláša, zimná olympiáda detí a stavanie rôznych snehovýtvorov, letná olympiáda, karneval, MDD spojené s rozprávkovou krajinou, 

 • rozlúčka s predškolákmi,
 • pravidelne MŠ navštevujú herci s divadelnými predstaveniami  ako aj divadelné predstavenia učiteliek MŠ,
 • vyrábanie a púšťanie šarkanov – Vsetínska,
 • pobyt v prírode spojený so zberom liečivých rastlín - ochutnávka čaju z čerstvo nazbieraných liečivých rastlín, eko vychádzky do blízkeho okolia MŠ, na Ľubovnianský hrad Štúrova,
 • exkurzie – oboznámenie s prácou hasičov, policajtov.

 

 

 

Krúžková činnosť v MŠ

Oboznamovanie s anglickým jazykom - v spolupráci s CVČ a vzdelávacou agentúrou Pro America.

Hudobno-pohybový „Sedmokráska“ spojenie spevu a pohybu, vystúpenia pre detí, rodičov a verejnosť . Účasť na Dni matiek v KD, prezentačné vystúpenia pri rozlúčke predškolákov, vystúpenia pre deti MŠ.

Spevácky krúžok „Štúrovčata“

 • Vianočný program pre dôchodcov a pre rodičov
 • vystúpenie  pre dôchodcov – Mesiac úcty k starším
 • Vystúpenie ku Dňu matiek pre matky v MŠ

 

Základy tanečnej prípravy v spolupráci s CVČ, prezentácia na školských akciách.

Výtvarný krúžok – prípravné triedy ZUŠ Jána Melkoviča, Súkromná ZUŠ

 • boli zaslané práce do časopisu Vrabček a Včielka
 • Zapájanie sa do súťaží: Dúha, „Vesmír očami detí“ , „Zvieratká v záhrade“, „Dielo tvojich rúk“

 

Metodický orgán – hodnotenie práce

 • Riešenie problematiky plánovania výchovno-vzdelávacích cieľov, operacionalizovanie,
 • vypracovanie metodického materiálu k vypracovaniu edukačných projektov,
 • revidovanie ŠkVP.

 

Projekty školy: projekty školy boli spomenuté v predošlých častiach a  mali vypracovaný plán činností :

 1. „ Zdravé zúbky“
 2. „ Cesta k zdraviu“
 3. „ Stretnutia v škôlke“
 4. „ Póla radí deťom“

 

VIII. Priestorové a materiálno – technické podmienky školy

 

Materská škola je mestskou MŠ. Je typizovanou poschodovou budovou pavilónového typu, priestory sú účelové a presvetlené. Budova pozostáva z troch pavilónoch s triedami pre deti a hospodársky pavilón. Škola má samostatnú práčovňu. Súčasťou MŠ je centrálna výrobňa jedál pre deti a dospelých, ktorá po rekonštrukcii spĺňa podmienky pre stravovanie do 500 stravníkov.

Triedy na Štúrovej ul. sú umiestnené v budove základnej školy. Strava je zabezpečená v jedálni ZŠ.

K štandardnému vybaveniu materskej školy patria hračky, detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika. Materská škola disponuje počítačmi, ktoré slúžia pre deti na výučbu. Súčasťou softwarového vybavenia počítačov je program  Alík, Čím budem, Vševedkovo safari, Cirkus Šasa Tomáša, RNA. Ako ďalšie digitálne technológie v MŠ využívame  robotickú včela Bee-Bot, MP prehrávače, multifunkčné zariadenia poskytnuté prostredníctvom MPC.

Vybavenie materskej školy spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti je dostatočné. Materiálne vybavenie materskej školy sa v rámci finančných možností pravidelne dopĺňa.

Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potrebu detí mať dostatok priestoru na hry. Nábytok rešpektuje antropometrické požiadavky. Postupne sa obmieňa opotrebovaný nábytok v triedach (stoly, stoličky).

Všetky budovy materskej školy majú k dispozícií detské časopisy Vrabček, Adamko, odborný časopis Predškolská výchova a Učiteľské noviny.

Údržba a opravy:

 • Zrealizovala sa výmena vchodových dverí do pavilónov B a C a základná maľba týchto priestorov,
 • ukončilo sa   oplotenie na školskom dvore Štúrova,

-     maľovala sa kuchyňa, príslušné sklady – Vsetínska,

-     riešil sa havarijný stav strechy MŠ Vsetínska,

-     urobili sme drobné údržbyna sociálnych zariadeniach vo všetkých budovách

Potrebná údržba do budúcnosti:

 • výmena kopilitov za murovku s osadením okna na schodisku v jednom pavilóne a hospodárskej      budove - MŠ Vsetínska,
 •  rekonštrukcia budov - výmena okien, zateplenie budovy - MŠ Vsetínska - oprava strechy - MŠ Vsetínska,
 • dokončiť oplotenie, ktoré bolo pri oprave prístupového chodníka prerušené - MŠ Vsetínska,
 • pokračovať v oprave a výmene dlažby v šatniach,
 • rekonštrukcia sociálneho zariadenia – triedy Štúrova.

 

IX. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno – vzdelávacej činnosti

Zdroje financovania materskej školy:

 • dotácie zo štátneho rozpočtu cez podielové dane mesta,
 • príspevky na čiastočnú úhradu nákladov MŠ od zákonných zástupcov detí, nenormatívne finančné prostriedky pre 5-6 ročné deti,
 • vlastné príjmy MŠ – zmluva o nájme nebytových priestorov s tel. MAC TV
 • v tomto škol. roku bolo pri MŠ založené SRRZ- RZ pri MŠ Vsetínska 36 – možnosť získania finančných prostriedkov v podobe 2 % dane z príjmov.

 

X. Koncepčný zámer rozvoja školy

 

Materská škola mala v školskom roku 2009/2010 vytýčené tieto strategicko – operatívne úlohy vychádzajúce z koncepčného zámeru rozvoja školy na roky 2009-2014:

 

 1. Hodnotová orientácia školy

 

Oficiálnym dokumentom predstavujúcim víziu ďalšieho rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike je Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 až 20 rokov, známy pod názvom Milénium, ktorý bol prijatý a schválený NR SR a Vládou SR v roku 2002.Hlavným cieľom reformy školstva v SR je premeniť tradičné encyklopedicko – memorovacie a direktívno – neživotné školstvo na tvorivo – humánnu výchovu a vzdelávanie a poznatkovo-hodnotné školstvo, kde je dôraz na aktivitu a slobodu osobnosti, jej silu vytvoriť svoj progresívny, tvorivý spôsob bytia pre život v novom tisícročí. Napĺňanie tohto programu prinieslo legislatívne a kurikulárne zmeny na všetkých úrovniach školského systému. Národná školská politika tak prostredníctvom schválenia zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ako aj schválením Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0 priniesla do praxe materských škôl tvorivo – humanistickú koncepciu, kde v strede záujmu je dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt.

Zo systémového hľadiska to predpokladá najmä zmeny v týchto oblastiach:

A. Zmeniť filozofiu výchovy a vzdelávania.

B. Zmeniť obsah vzdelávania.

C. Zmeniť prípravu pedagogických pracovníkov, učiteľov.

D. Zmeniť metódy spôsoby, technológie vzdelávania, výchovy a riadenia týchto procesov.

E. Zmeniť riadenie– decentralizovať ho, viac dôverovať školám, školským zariadeniam, riaditeľom, miestnym komunitám, radám škôl, rodičom, pedagogickým kolektívom.

 

            Jednoznačne tak môžeme konštatovať, že víziou školy je, aby predprimárne vzdelávanie v tejto materskej škole prispelo k napĺňaniu ideálu výchovy a vzdelávania, ktorým je človek „ dobrý ( čestný, morálny, charakterný), múdry ( vzdelaný, tvorivý ), aktívny (samostatný, iniciatívny, pracovitý ), a šťastný ( vyrovnaný , zdravý).

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania, ako aj vzdelávania v našej materskej škole, je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.           

Od 1. septembra 2009 Materská škola Vsetínska, pracovala podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu „ Kto má zdravie má všetko“  od 30.06.2010 „ Zvedaví ovocníčkovia“ vychádzajúceho zo Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý akceptuje základné humanistické princípy.  Na tomto základe v Školskom poriadku a Pláne práce školy MŠ Vsetínska dominujú tieto princípy:

 • práva na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa / výchova k manželstvu a rodičovstvu, posilňovanie tolerancie, odstraňovanie prejavov rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie
 • práva na rozvoj vlastnej jedinečnosti,
 • práva na celostný rozvoj osobnosti,
 • práva na sebarozvoj dieťaťa.

 

Toto sú skutočnosti, ktoré sme akceptovali pri tvorbe koncepcie na ďalšie roky, pri zostavovaní školského kurikula.

 

B. Tradície školy

 

Cieľom školy je nadviazať na tradíciu krúžkových činností s dôrazom na napĺňanie Školského vzdelávacieho programu a preferencií rodičov. Je našim cieľom naďalej:

 • realizovať v materskej škole krúžkovú činnosť – výtvarný krúžok, hudobno-pohybový krúžok, tanečný krúžok, gymnastika, oboznamovanie deti s cudzím jazykom,
 • spolupracovať s Pedagogicko-psychologickou poradňou a s logopedickou poradňou,
 • v spolupráci s I. ročníkom ZŠ zabezpečiť kvalitnú prípravu 5-6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou na vstup do školy,
 • spolupráca so: Základnou umeleckou školou J. Melkoviča, Súkromnou ZUŠ, Ľubovnianskou knižnicou, Centrom voľného času, Políciou, Hasičmi, Červeným krížom, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

                                               

            C. Vonkajšie prostredie

1. Prezentácia školy na verejnosti:

 • Dom dôchodcov, Dom kultúry, Mestský úrad, akcie usporadúvané mestom Stará Ľubovňa.

                       

             D. Vnútorné prostredie

               1. Údržba a rekonštrukcia budov materských škôl

 • výmena a obnova nábytku v triedach,
 • oprava, rekonštrukcia podláh v šatniach,
 • výmena sociálnych zariadení a vodovodných batérií,
 • oprava pieskovísk, úprava školských dvorov v súlade s Európskymi smernicami,
 • oprava a údržba oplotenia,
 • výmena vchodových dverí,
 • izolácia – zateplenie vykurovacích potrubí v kotolni.

              2. Prispôsobiť prevádzku materskej školy požiadavkám rodičov        

E. Personálne podmienky

1. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov

 • príprava vedúcich pedagogických zamestnancov, priebežné vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov, zúčastnenie sa na kontinuálnom vzdelávaní, príprava odborných prednášok, práca v metodickom orgáne školy, riešenie konkrétnych pedagogických problémov Pedagogickou radou, Radou školy, Radou rodičov.

 

V školskom roku 2009 /2010 sa začala realizácia Národného projektu „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“ do ktorého sa zapojili všetci pedagogickí a vedúci zamestnanci materskej školy. Projekt je realizovaný MPC v časovom horizonte štyroch rokov a zameraný je na tieto oblasti:

 1. Inovácie v didaktike
 2. Rozvíjanie digitálnych / informačných kompetencií /
 3. Obsahová reforma školstva
 4. Manažment

 

F. Materiálno-technické podmienky

 

 • dopĺňanie učebných a telovýchovných pomôcok, hračiek a didaktického materiálu,
 • neustále dopĺňanie školských knižníc aktuálnymi publikáciami, detskou a odbornou literatúrou,
 • skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom, občianskými združeniami a organizáciami v oblasti získavania finančných prostriedkov na realizáciu projektov pre deti predškolského veku.

XI. SWOT analýza

 

SILNÉ stránky MŠ

SLABÉ stránky MŠ

– 100% kvalifikovanosť zamestnancov

– kapacita materskej školy – 140/ 44 detí

– výsledky výchovno-vzdelávacej práce školy

– dostatočný priestor na individuálnu a skupinovú prácu s deťmi

– kladné ohlasy na prípravu detí do 1. ročníka ZŠ

– pozitívne výsledky v oblasti perceptuálno –motorického, kognitívneho rozvoja a v sociálno-emocionálnej oblasti

– výsledky dosahované v rámci školských a mimoškolských aktivít, ktoré sú prezentované v MŠ aj na verejnosti (viď bod č. VII. aktivity a prezentácia školy na verejnosti).

– prispôsobenie prevádzky MŠ potrebám rodičov, neustále  monitorovanie požiadaviek- prevádzka aj v čase prázdnin

– krúžková činnosť vykonávaná v náväznosti na požiadavky rodičov

– pokojné externé prostredie – vzdialené od dopravného ruchu

– prístup na internet pre zamestnancov

– nepostačujúca spolupráca z Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a logopedičkou ako poradným orgánom

– ošarpaný stav fasády budovy a okná v nevyhovujúcom stave, havarijný stav strechy, oplotenia – nedostatočné riešenie požiadaviek zriaďovateľom,

– nedostatok finančných prostriedkov na údržby budov,

 –nedostačujúci stupeň rozvoja kompetencií uč. v oblasti digitálnych technológií,

–nedostačujúce využitie potenciálu digitálnych technológii v edukačnom procese

 

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIE

 • reagovanie na výzvy MŠVVaŠ , iných organizácii -  vypracovanie projektov,
 • dostatok kvalifikovaných adeptov
 • získanie fin. prostriedkov prostredníctvom SRRZ –RZ pri MŠ
 • zvyšovanie počtu novonarodených detí.
 • nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógov, nedostačujúca motivácia
 • ťažšie uplatňovanie inovatívnych metód v súvislosti s pomalým osvojovaním si humánnych didaktických princípov,
 • krátenie rozpočtu zriaďovateľom

 

XII. Spolupráca s rodinou

 

   Rodina i materská škola sú inštitúcie, ktoré sa podieľajú na výchove i na celkovom osobnostnom rozvoji dieťaťa vo veku, kedy osvojené vedomosti, schopnosti či postoje vytvárajú východiskový základ pre ďalšie dotváranie osobnosti dieťaťa, čím neodmysliteľne pôsobia na jeho autentický život, prežitie detstva, na jeho prípravu pre vstup do základnej školy i do spoločnosti. Vzhľadom k tomu je nevyhnutné  predísť nežiaducim duálnym vplyvom rodiny a MŠ na dieťa a zosúladiť ich pôsobenie aktívnou participáciou rodičov a učiteľov MŠ. Partnerstvo, ktoré medzi spomínanými dvoma subjektmi vzniká je jednak na úrovni výchovnej a jednak na úrovni sociálnej:

 

 • 1. Participácia založená na partnerstve výchovnom: učitelia našej materskej školy pravidelne pred rodičmi prezentujú produkty ich spoločnej aktivity ako výstupy z edukačnej činnosti, realizujú priebežné i plánované konzultácie, rodičovské združenia, realizujú prednášky na aktuálne témy, uskutočňujú spoločenské podujatia, besiedky, slávnosti, tvorivé dielne, kde môžu rodičia neformálne komunikovať nie len s učiteľkami MŠ, ale i s rodičmi iných detí.
 • 2. Participácia založená na partnerstve sociálnom: cieľom je napomôcť rozvoju MŠ – vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky pre predprimárne vzdelávanie detí. Medzi veľmi efektívne a prínosné patrí:
 • participácia rodičov v riadení MŠ, členstvo v poradných orgánoch MŠ,
 • kooperácia rodičov a učiteľov v združení rodičov školy,
 • sponzorstvo a finančná podpora,
 • participácia rodičov na realizovaní projektov a pod.

 

 

 

 

Spracovala: Ing. Ivana Kirkov

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Vsetínska 36,
  064 01 Stará Ľubovňa
  alokované pracovisko:
  Štúrova • Vsetínska:
  +421 052/4321587
  +421 052/4321571
  0911 671 123

  Štúrova: +421 052/4369540Fotogaléria