Navigácia

Plán práce školy 2008/2009 História MŠ Vsetínska Vnútorný poriadok školy 2007/2008 Školský poriadok 2008/2009 Nová podstrana

O škole

Plán práce školy 2008/2009

 

Materská škola, Vsetínska ul. č. 36, 064 01 Stará Ľubovňa

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN PRÁCE ŠKOLY

 

 

 

 

 

 

na školský rok 2008/2009

 

 

 

 

OBSAH
I. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za školský rok 2007/2008
II. Organizácia školského roka 2008/2009
III. Koncepčný zámer rozvoja materskej školy na roky 2007 – 2012
IV. Ciele a úlohy z koncepčného zámeru rozvoja školy na školský rok 2008/2009

V. Rozpracovanie konkrétnych úloh školy na školský rok 2008/2009

VI. Plán pedagogických a pracovných porád

 

 

 

 


 

I. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za školský rok 2007/2008

 

Materská škola je od 1. 7. 2002 rozpočtovou organizáciou, funguje ako právny subjekt, kde zriaďovateľom je Mestský úrad v Starej Ľubovni. Od 1. 9. 2006 boli pričlenené k materskej škole elokované pracoviská na Tatranskej ul., Štúrovej ul. a Ul. Za vodou.

Materská škola Vsetínska

Počet detí a tried v šk. roku 2007/2008 -

- september 2007 – prevádzkovali sme 18 tried s počtom detí 453 z toho 3 postihnuté

- ku koncu šk. roka sme mali zapísaných 437 detí

Počet pedagogických zamestnancov -

- september 2007 - výchovno-vzdelávaciu prácu zabezpečovalo 43 pedagogických zamestnancov. MŠ je riadená riaditeľkou a 4 zástupkyňami, ktoré pôsobia na MŠ Vsetínska, Tatranská ul., Štúrova ul. a ul. Za vodou. Máme 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru, 3 vysokoškolsky vzdelané učiteľky. Všetky učiteľky sú na plný pracovný úväzok.

Počet nepedagogických zamestnancov -

- prevádzkových zamestnancov bolo 25, z toho 2 zamestnankyne ekonomického centra a v školskej jedálni bolo 10 zamestnankýň

- 3 zamestnanci pracujú na skrátený úväzok

 

Úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na škole

 

V MŠ zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku od 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Dopĺňame rodinnú výchovu zameriavajúc sa na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, pripravujeme deti na plnenie povinnej školskej dochádzky. V školskom roku 2007/2008 sme zaškolili 155 deti do 1. ročníka ZŠ. Rodičia 12 deti požiadali v tomto školskom roku o odklad povinnej školskej dochádzky. Do zariadenia sme prednostne prijímali deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5 rokov. Výchovu sme zabezpečovali v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami rešpektujúc aj zdravotné postihy detí. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme okrem kolektívnej práce využívali prácu v skupinách a vytvárali sme príležitosti na individuálnu prácu s deťmi. Pri plnení jednotlivých úloh sme vychádzali z Programu výchovy a vzdelávania v materských školách.

V triedach si učiteľky vypracovávali mesačné plány, ktoré boli každý týždeň zamerané na určitú tému. Striedanie výchovných zložiek bolo dvojtýždenné. Úroveň pripravenosti detí na vstup do základnej školy je na dobrej úrovni. Pravidelne sme v triedach zriaďovali hracie kútiky, ktoré sa priebežne obmieňali a dopĺňali.

V oblasti perceptuálno-motorického rozvoja sme veľmi dobré výsledky dosiahli pri vštepovaní návykov a zručností z okruhu sebaobsluhy. Úroveň jemnej a hrubej motoriky, pohyblivosti a obratnosti bola na primeranej úrovni k veku detí. U jedného dieťaťa sme mali postih v oblasti pohybového aparátu. Kladne môžeme hodnotiť aj dosiahnutú úroveň v oblasti grafomotoriky. V budovách MŠ na Šúrovej ul. a Ul. Za vodou mali deti možnosť využívať priestory telocvične základnej školy.

V oblasti kognitívneho rozvoja môžeme kladne hodnotiť dosiahnutú úroveň pri získavaní poznatkov o sebe, svojom okolí, rodine a materskej škole. Naďalej je potrebné dôraz klásť na samostatnosť dieťaťa, na schopnosť dieťaťa uplatňovať v myslení dedukciu, indukciu, analýzu a syntézu, nachádzať pri riešení problémov originálnosť postupov a tvorivosť. Pri rečovom prejave detí sa dosť často vyskytujú chyby pri výslovnosti. Preto je potrebné poskytnúť dieťaťu čo najväčší priestor na komunikáciu s rovesníkmi aj dospelými, nechať mu možnosť vyjadrenia svojich postojov a názorov. Počas roka sme spolupracovali s logopedickou poradňou a PPP. Nadviazali sme spoluprácu so špeciálnou základnou školou a jej logopedkou a s odborníkmi v medicíne.

Kladne možno hodnotiť aj dosiahnutú úroveň v sociálno-emocionálnej oblasti. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme často zaraďovali hry s prosociálnou tematikou, ktoré viedli deti k ovládaniu vlastného správania a primeranému správaniu sa v kolektíve. Pri práci s deťmi využívame netradičné postupy, využívame tvorivú dramatiku, relaxačné cvičenia, zaraďujeme hry s prosociálnou a enviromenlálnou tematikou, vštepujeme deťom empatické správanie. Uskutočnili sme besedu o ochrane prírody s ochrancami prírody.

Materské školy vo výchovno-vzdelávacom procese využívali prvky CO a výchovy k zdravému životnému štýlu. Sprostredkovávali sme poznatky z Metodického materiálu „Evička nám ochorela“. V spolupráci s RÚVZ sa uskutočnili prednášky o stomatohygiene a chránime si telo pred vírusmi.

Vychádzajúc v ústrety zamestnaným rodičom sme prispôsobovali prevádzku MŠ potrebám rodičov.

 

Školské a mimoškolské aktivity detí

 

 • spolupráca so ZŠ Komenského, Za vodou a cirkevná škola sv. Cyrila a Metóda – výmenné návštevy, spoločné hry, výmena darčekov

 • účasť na koncertoch v ZUŠ

 • spolupráca s Mestskou ľudovou knižnicou – pravidelné návštevy

 • návšteva kina

 • MŠ Vsetínska a Tatranská je zapojená v projekte „Škôl podporujúcich zdravie“ – kde plní úlohy podľa osobitného plánu práce – niektoré z aktivít –

 • vitamínové dni, posedenia pri aromalampe a relaxačnej hudbe, „deň jablka“, zaraďovanie do jedálneho lístka cereálnych potravín, pitný režim, športové a súťaživé dni v jednotlivých ročných obdobiach a pod., zber odpadového materiálu, týždeň boja proti chrípke, ochutnávka jedál z kuchyne starej matere

 • výstava šalátov, zaváraného ovocia a zeleniny spojené s ochutnávkou

 • Deň mlieka – ochutnávka tvarohovej zmrzliny

 • prednáška o stomatohygiene - „Bojujeme proti vírusom.“

 • Škola hudby – prevencia proti respiračným chorobám - hra na zobcovej flaute

 • Ekožrút – súťaž v zbere odpadového materiálu

 • Mladý zdravotník – okresná súťaž

 • Škola je zapojená v projekte „Boj proti drogám“ – uskutočnili sme týždeň rozhovorov o škodlivosti alkoholu, drog a nikotínu zakončený pečením kokosových cigaretiek,

 • v rámci zdravého životného štýlu sme uskutočnili telovýchovné dopoludnie - príprava telovýchovných disciplín – pri príležitosti MDD

  Spolupráca s rodinou - posedenie pri jedličke s kultúrnym programom, ľudovými tradíciami

 • posedenie pre dôchodcov z príležitosti úcty k starším, vystúpenie pre dôchodcov v dome dôchodcov

 • vystúpenie s kultúrnym programom ku Dňu matiek

 • absolvovanie plaveckého výcviku detí a saunovanie

 • Nočná party – rozlúčka s predškolákmi

 • Pravidelné akcie – oslava Mikuláša, zimná olympiáda detí a stavanie rôznych snehovýtvorov, letná olympiáda, karneval, MDD spojené s rozprávkovou krajinou, výlet na Ľubovniansky hrad a skanzen, Vojenský historický tábor – branná vychádzka, vychádzka k rieke Poprad – cyklistická zóna,

 • rozlúčka s predškolákmi

 • pravidelne MŠ navštevujú herci s divadelnými predstaveniami – O prechladnutom drakovi, Statočný cínový vojačik, Vrešťadlo, O červenej čiapočke

 • učiteľky MŠ pripravili pre deti divadelné predstavenie „Tri kuriatka“

 • vyrábanie a púšťanie šarkanov

 • pečenie medovníčkov

 • pobyt v prírode spojený so zberom liečivých rastlín - ochutnávka čaju z čerstvo nazbieraných liečivých rastlín

 • návšteva ZOO v Spišskej Novej Vsi

 • nácvik divadielka „Medovníkový domček“ učiteľky pre deti

 • exkurzie – akvaristika, meštiansky dom, oboznámenie s prácou hasičov, policajtov so psovodom, rýchla zdravotnícka pomoc, v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva

 

Krúžková činnosť v MŠ

Oboznamovanie s anglickým jazykom - v spolupráci s CVČ

Hudobno-pohybový „Sedmokráska“ spojenie spevu, pohybu a hry na hudobných nástrojoch, vystúpenia pre detí, rodičov a verejnosť

 • Rozprávkové pásmo - vystúpenie na Ľubovnianskom jarmoku

 • Úcta k starším – Ľubovnianska knižnica

 • Vianočné pásmo – vystúpenie v MŠ pre deti, pre rodičov a 1 roč. ZŠ

 • Rozprávkové a ľudové pásmo – vystúpenie ku Dňu matiek v MŠ a kultúrnom dome

 • Deň detí s muzikálovým spracovaním rozprávky o Troch prasiatkach (výroba kulís a kostýmov) – vystúpenie pre deti z MŠ, pre 1. roč. ZŠ, pre špeciálnu ZŠ, pre deti z MŠ Tatranská a rodičov

Spevácky krúžok „Štúrovčata“

 • Vianočný program pre postihnuté deti, pre dôchodcov a pre rodičov

 • vystúpenie na Ľubovnianskom jarmoku

 • Vystúpenie ku Dňu matiek pre matky v MŠ aj v kultúrnom dome pre verejnosť

 • Deň detí – vystúpenie v meste v spolupráci s CVČ

 • Deň E - vystúpenie

Základy tanečnej prípravy v spolupráci s CVČ

Výtvarný krúžok

 • boli zaslané práce do časopisu Vrabček a Včielka

 • Zapojili sme sa do súťaží:

- celoslovenská výtvarna súťaž „Vesmír očami detí“ - získali sme 8-krát čestné uznanie, 2 mimoriadne ceny, 3 práce postúpili do celoslovenského kola

- do súťaže Dúha – získali sme cenu ministerstva školstva a 1 práca bola ocenená

 • „Moje obľúbené ovocie“ – vyhlásené OV SZZ - získali sme 1. miesto

 • „Svet očami detí“ - ocenená 1 práca

 • „Záchvevy“ - získali sme 3 čestné uznania

 • „Dúhový kolotoč“ - účasť

Škola hudby

 • hra na zobcovej flaute

 • nácvik správneho dýchania, rytmizácia a melodizácia prostredníctvom hádaniek a riekaniek

 • vystúpenie pre rodičov

 

Metodický orgán – hodnotenie práce

 • zameraný na jazykovú výchovu

 • Metodická pomôcka - „Šašo“ na hlásku „š“ - rozvíjanie fonetického sluchu pri uplatňovaní analyticko-syntetickej činnosti

 • Metodická pomôcka - „Putovanie stonožky“ na hlásku „s“ s metodickým postupom a vypracovaným zborníkom básní

 • súbor pracovných listov - „Maľované čítanie“ na rôzne témy

 • zborník básní, riekaniek a hádaniek podľa ročných období

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

 

 • 3 pedagogické pracovníčky sa zúčastňujú priebežného vzdelávania - príprava vedúcich pedagogických zamestnancov - ukončenie 2009

 • 3 učiteľky absolvovali priebežné vzdelávanie pri MPC – „Teória a prax dramatickej výchovy v MŠ“ - ukončenie jún 2008

  Semináre a školenia:

 • Prezentácia práce logopéda s deťmi predškolského veku Logopédia – 3 učiteľky – november 2007

 • Riadiace akty predškolských zariadení - 2 učiteľky - február 2008

 • Agresívne správanie u detí predškolského veku - 2 učiteľky - marec 2008

 • Seminár Spoločnosti pre predškolskú výchovu v Poprade – 2 učiteľky – máj 2008

 • Nový vzdelávací program KŠÚ – Prešov – 2 učiteľky

 • v rámci porady sa pedagogickí zamestnanci oboznámili so zmenami v platnej legislatíve v oblasti školstva, boli oboznámení s náplňou odborných seminárov a školení

 • poznatky z preštudovaných odborných časopisov, novín a novej odbornej literatúry sme si pravidelne odovzdávali na poradách

 • nepedagogickí zamestnanci ŠJ sa v letných mesiacoch zúčastnili školenia HACCP

 • vypracovali sme projekt – „Otvorená škola 2008“ oblasť športu pod názvom „Olympiáda hrou“.

 • poznatky získané zo seminárov a samoštúdia boli odovzdávané ďalej v rámci pedagogických rad – Rozvádzajúci sa rodičia a MŠ, Grafomotorika u detí predškolského veku, Rozvoj komunikačných schopností u detí predškolského veku

 • oboznamovanie s novými metodickými listami

 • zabezpečenie pedagogickej praxe študentiek stredných škôl (7 učiteliek) a vysokých škôl (6 učiteliek)

 • vypracovanie ranných cvičení pre vekovú skupinu detí 3 - 4 ročné deti

 

 

Získavanie sponzorstva :

 

 

Sponzorstvo od rodičov Vsetínska

62 910,-

Sponzorstvo od rodičov Tatranská

62 600,-

Sponzorstvo od rodičov Štúrova

20 000,-

Sponzorstvo od rodičov Za vodou

Prenájom priestorov TV MAC - JOJ

24 800,-

42 107,-

 

Spolu

 

212 417,-

 

 

 

II. Organizácia školského roka 2008/2009

Vyučovanie:

1. polrok sa začína 1. septembra 2008 (otvorenie 2. septembra) a končí sa 29. januára 2009.

2. polrok sa začína 1. februára 2009 a končí sa 30. júna 2009 (vyučovanie sa končí 30. júna 2009).

Prázdniny:

Jesenné sa začínajú 30. októbra 2008 a končia sa 31. októbra 2008. Vyučovanie sa začína 3. novembra 2008.

Vianočné sa začínajú 22. decembra 2008 a končia sa 7. januára 2009. Vyučovanie sa začína 8. januára 2009.

Polročné sú 30. január 2008. Vyučovanie sa začína 2. februára 2009.

Jarné sú v Prešovskom kraji od 23. februára – 27. februára 2009.

Veľkonočsa začínajú 9. apríla 2009 a končia sa 14. apríla 2009. Vyučovanie sa začína 15. apríla 2009.

Letné sa začínajú 1. júla 2009 a končia sa 31. augusta 2009.

 

V priebehu školského roka je potrebné dodržiavať na pracovisku školský poriadok vypracovaný na podmienky školy, pridržiavať sa pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2008/2009.

Organizáciu prevádzky zariadenia prispôsobiť potrebám rodiny, rešpektujúc individualitu každého dieťaťa.

Pri plnení úloh z Programu výchovy a vzdelávania rešpektovať vekové osobitosti detí, prispôsobiť úlohy podmienkam školy a primerane pripraviť detí na vstup do základnej školy.

Pri práci s deťmi dbať na dodržiavanie základných ľudských práv a práv dieťaťa, ktoré sú súčasťou tohto plánu práce školy.

 

 

 

 

 

 

III. Koncepčný zámer rozvoja materskej školy

na roky 2007 – 2012

A. Hodnotová orientácia školy

 

1. Plniť úlohy vytýčené v pláne Školy podporujúcej zdravie

2. Dodržiavať práva dieťaťa

3. Plán úloh Stratégie prevencie kriminality

 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu

 • Posilňovanie tolerancie, odstraňovanie prejavov rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie

 • Primárna prevencia drogových závislostí

 • Enviromentálna výchova

4. Plniť úlohy civilnej obrany

5. Integrácia detí s určitým postihnutím medzi zdravú populáciu

Termín: r. 2007 – 2012

Zodpovední: všetci zamestnanci

 

B. Tradície školy

 

1. Realizovať v materskej škole krúžkovú činnosť – výtvarný krúžok, hudobno-pohybový krúžok, tanečný krúžok, oboznamovanie deti s cudzím jazykom

2. Spolupracovať s Pedagogicko-psychologickou poradňou a s logopedickou poradňou

3. V spolupráci s I. ročníkom ZŠ zabezpečiť kvalitnú prípravu 5-6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou na vstup do školy

4. Spolupráca so:

 • Základná umelecká škola

 • knižnica

 • centrum voľného času

 • policajti

 • hasiči

 • červený kríž

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Termín: r. 2007 – 2012

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

C. Vonkajšie prostredie

1. Prezentácia školy na verejnosti:

 • Ľubovniansky jarmok

 • Dom dôchodcov

 • Dom kultúry

 • Mestský úrad

 • akcie usporadúvané mestom Stará Ľubovňa

Termín: r. 2007 – 2012

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

 

D. Vnútorné prostredie

1. Údržba a rekonštrukcia budov materských škôl

 • výmena a obnova nábytku v triedach

 • oprava, rekonštrukcia podláh v šatniach

 • výmena sociálnych zariadení a vodovodných batérií

 • oprava pieskovísk, úprava školských dvorov, výmena piesku

 • oprava a údržba oplotenia

 • výmena vchodových dveri

 • izolácia – zateplenie vykurovacích potrubí v kotolni

2. Prispôsobiť prevádzku materskej školy požiadavkám rodičov

Termín: r. 2007 – 2012

Zodpovední: riaditeľka MŠ, zástupkyne MŠ

 

E. Personálne podmienky

1. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov

 • príprava vedúcich pedagogických zamestnancov

 • priebežné vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

 • príprava odborných prednášok

 • práca v metodickom orgáne školy

 • riešenie konkrétnych pedagogických problémov Pedagogickou radou

 • zvýšiť počítačovú gramotnosť pedagogických zamestnancov

Termín: r. 2007 – 2012

Zodpovední: riaditeľka MŠ, zástupkyne MŠ, ostatní zamestnanci

 

F. Materiálno-technické podmienky

 • obnova a doplnenie počítačovej a kopírovacej techniky

 • dopĺňanie učebných a telovýchovných pomôcok, hračiek a literatúry

 

Termín: r. 2007 – 2012

Zodpovední: riaditeľka MŠ, zástupkyne MŠ

 

IV. Ciele a úlohy z koncepčného zámeru rozvoja školy

na školský rok 2008/2009

A. Hodnotová orientácia školy

 

 1. Plniť úlohy vytýčené v pláne Školy podporujúcej zdravie

- koordinátorky ŠPZ: Špesová Ľ., Petriľáková E., Raabová

viď. Príloha č. 1 – Plán práce školy podporujúcej zdravie v školskom roku 2008/2009

 1. Dodržiavať práva dieťaťa

Deklarácia práv dieťaťa

Zásada 1: Všetkým deťom náležia práva uvedené v Deklarácii práv dieťaťa bez rozdielu rasy, farby, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového alebo iného postavenia.

- rozdať deťom obrázky a poznamenať, že detstvo je všade rovnaké bez ohľadu na národnosť, rasu, pohlavie, náboženstvo. Miesto odkiaľ pochádzajú deti na fotografiách, ukázať na glóbuse.

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

- triediť veci a obrázky do dvoch skupín - pre deti a pre dospelých. Ilustrovať myšlienku, že existujú veci, ktoré sa vyrábajú špeciálne pre deti. Ďalej triediť veci(obrázky) do skupín pre batoľatá, pre predškolské deti a pre školské deti.

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

- rozdať zbierku fotografií, ktorá je roztriedená podľa určitých kritérií, napr. chlapci - dievčatá, blondiaci - tmavovlasí a pod. Hovoriť o spoločných a rozdielnych znakoch ľudí na fotografiách

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

Zásada 2: Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach vyvíjalo telesne, duševne, mravne, duchovne a sociálne.

- osláviť rast každého dieťaťa na jeho narodeniny. Oslava sa koná v kruhu. Začne sa rozprávaním krátkeho životopisu dieťaťa - od narodenia po dnes. V kruhu je umiestnená sviečka, ktorá predstavuje slnko. Okolo slnka po obvode kruhu sú umiestnené kartičky s charakteristickými znakmi mesiacov (január - december). Oslavované dieťa drží glóbus a prechádza okolo slnka toľkokrát, koľko má rokov. Učiteľka zatiaľ hovorí o zmenách v jeho živote. Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

Zásada 3: Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.

- dať každému dieťaťu kúsok látky, ktorú si položí na zem - to bude jeho priestor. Nech dieťa použije látku ako miesto pre oddych alebo miesto, kde hľadá pokoj.

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

Zásada 4: Dieťa má mať právo na primeranú výživu, bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.

- nakresliť na papier obrysy detského tela. Deti dokresľujú šaty a topánky a do rúk obľúbené hračky. V oblasti žalúdka pripnúť vrecúško z papiera a deti doň vkladajú obrázky jedla - kŕmia figurínu.

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

- beseda so zdravotníckymi pracovníkmi, porozprávať sa o práci lekára, ukázať im predmety s ktorými bežne pracujú a na čo slúžia

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

Zásada 5: Telesne, duševne alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru, výchovu a starostlivosť.

- spoločné hry zdravých detí s postihnutými deťmi, ochota vzájonme si pomáhať

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

Zásada 6: Všade, kde je to možné, dieťa má vyrastať obklopené starostlivosťou rodičov. Spoločnosť a úrady majú povinnosť venovať osobitnú starostlivosť deťom, ktoré nemajú rodinu.

- kresliť s deťmi osoby, ktoré majú rady, potom si s nimi pohovoriť o tom, prečo sa niektoré osoby na výkresoch opakujú (rovnaký výber) a prečo sa na iných výkresoch objavujú iné osoby (rozdielnosť vo výbere).

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

Zásada 7: Dieťa má nárok na bezplatné a povinné vzdelávanie. Dieťa má mať všetky možnosti pre hru a zotavenie.

- viesť deti k preskúmavaniu vlastnosti jednotlivých predmetov a materiálov, porovnávať ich a nechať deti vysvetľovať čo objavili

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 

Zásada 8: Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytuje pomoc a ochrana.

- porozprávať deťom o špeciálnom vybavení požiarnikov a policajtov na záchranu detí - beseda s policajtom, požiarnikom

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

Zásada 9: Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Detská práca nesmie byť dovolená.

- vymenovať si spolu s deťmi tých ľudí, ktorí by na seba mohli prevziať úlohu "ochrancov", napr. učitelia, rodičia, susedia, polícia atď.

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

Zásada 10: Dieťa treba chrániť pred pôsobením, ktoré môže podnecovať akúkoľvek formu diskriminácie. Dieťa má byť vychovávané v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi, mieru a bratstva všetkých ľudí.

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 

3. Plán úloh Stratégie prevencie kriminality

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Utvárať u detí elementárnu predstavu o narodení dieťaťa. Uvedomiť si bezbrannosť bábätka a zdôvodniť význam starostlivosti rodičov, a najmä matky o dieťa.

Uvedomiť si a oceniť hodnotu lásky rodičov k dieťaťu.

Formy realizácie: využívanie pracovných listov o narodení dieťaťa,

didaktické hry z prosociálnou tematikou,

pri mesačnom plánovaní vypracovať týždeň venovaný uvedenej téme

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 Posilňovanie tolerancie, odstraňovanie prejavov rasizmu, antisemitizmu a xenofóbie

Postupne prijímať odlišnosť druhých (detí i dospelých), napr. zdravotne postihnutých, ľudí inej rasy a národností, príp. iného vierovyznania.

Formy realizácie: spoločné pohybové hry, námetové hry a aktivity detí počas celého roka,

výtvarné zobrazenie detí rôznej pleti,

športové popoludnie „rodičia a deti“,

rozprávanie o iných národoch pri príležitosti MDD

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 

  Primárna prevencia drogových závislostí

Ospravedlniť sa po nevhodnom správaní druhému a prejaviť spolucítenie s jeho situáciou po konflikte.

Poznať, pomenovať a vedieť roztriediť druhy potravín, ktorých jedenie je zdravé a prináša deťom úžitok a ktoré, ak sa jedia vo väčšom množstve, zdraviu škodia, ako aj pre deti celkom nevhodné potraviny alebo nápoje.

Formy realizácie: Deň jablka, Deň mlieka

„Vitamínový týždeň“,

týždeň učenia sa o zdravej výžive, zapracovať do mesačných plánov

zber liečivých rastlín,

premietanie videokaziet s uvedenou témou,

využívanie pracovných listov, hier s protidrogovou témou,

spoločné aktivity – rodičia a deti

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

Enviromentálna výchova

Postupne viesť deti k chápaniu významu prírody pre život ľudí a utvárať si silný citový vzťah k živej a neživej prírode. Pociťovať potrebu starať sa o prírodu a život v nej.

Formy realizácie: využívať pracovný zošit „O lienke bodkulienke“,

púšťanie šarkanov,

starostlivosť o vtákov v zime – kŕmenie, stavanie kŕmidiel,

zapojenie sa do súťaže „mladý zdravotník“,

udržiavanie a úprava školského dvora v spolupráci s rodičmi,

využívať dostupnú literatúru a učebné pomôcky k téme,

úlohy z PVaV o prírode pravidelne plánovať v mesačných plánoch

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

4. Plniť úlohy civilnej obrany

- pri plánovaní zaraďovať úlohy z oblasti civilnej obrany detí v predškolskom veku minimálne 1x za mesiac podľa schváleného PVaV detí v materských školách zo dňa 8.5.1999 č.197/99-44 Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

5. Integrácia detí s určitým postihnutím medzi zdravú populáciu

 • začleňovať deti s určitým postihom medzi zdravú populáciu

 • viesť predpísanú dokumentáciu pre deti s postihom

 • samovzdelávaním si doplniť poznatky o danom probléme

 • spolupracovať s odborníkmi pri riešení konkrétnych problémov

  Termín: počas šk. roka

  Zodpov.: pedagog. zamestnanci

B. Tradície školy

1. Realizovať v materskej škole krúžkovú činnosť

Plán práce výtvarného krúžku - Vsetínska

Realizuje sa spolupráci so Základnou umeleckou školou v Starej Ľubovni.

viď. Príloha č. 2

Plán práce výtvarného krúžku – Za vodou

1. Jeseň v MŠ – Dekoratívna výstava ovocia a zeleniny

Termín: október 2008

Zodp.: Pavlovská, Raabová

2. Súťaž o najkrajšieho šarkana

Termín: november 2008

Zodp.: Pavlovská, Raabová

3. Vyhotovenie rôznych vianočných ozdôb – ozdobenie vianočného stromčeka

Termín: december 2008

Zodp.: Pavlovská, Raabová

4. Výroba darčekov v rámci spolupráce s 1. ročníkom – zápis detí

Termín: január 2009

Zodp.: Pavlovská, Raabová

5. Výstava detských prác na hlavnej chodbe – inštalovanie

Termín: február 2009

Zodp.: Pavlovská, Raabová

6. Výroba detského leporela – Marec mesiac knihy – výtvarné stvárnenie príbehov rozprávok s témou PRÍRODA – DETI – LÁSKA

Termín: marec 2009

Zodp.: Pavlovská, Raabová

7. Deň zeme, Mesiac lesov – výstava detských prác

Termín: apríl 2009

Zodp.: Pavlovská, Raabová

8. Príprava interiéru k oslavám Dňa matiek

Termín: máj 2009

Zodp.: Pavlovská, Raabová

9. V rámci týždňa detskej radosti zhotovenie darčeka pre kamaráta – odpadový materiál

Termín: jún 2009

Zodp.: Pavlovská, Raabová

10. Zapájanie sa do výtvarných súťaží

Termín: v priebehu školského roka

Zodp.: Pavlovská, Raabová

 

Plán práce hudobno-pohybového krúžku Sedmokráska - Vsetínska

 

1. Venovať pozornosť talentovaným deťom v hudobno-pohybovom krúžku Sedmokráska, urobiť výber talentovaných deti na spev a hudobno-pohybové činnosti.

Termín: november - december 2008

Zodp.: Špesová, Zimová M.

2. Výber tanečných melódií

Termín: január 2009

Zodp.: Špesová, Zimová M.

3. Nacvičiť tanček v štýle „Country“ a ľudový tanec

Termín: január – máj 2009

Zodp.: Špesová, Zimová M.

4. Uskutočniť prehliadku tancov pri príležitosti MDD

Termín: jun 2009

Zodp.: Špesová, Zimová M.

 

Plán práce speváckeho krúžku Štúrovčata

Rozvíjať estetické cítenie detí prostredníctvom Hv – rytmus, melodičnosť, Lv – umelecké slovo, Tv – hudobno-pohybová výchova, Vv – estetika (kroje, úprava prostredia)

1. Vítajte medzi nami noví kamaráti – u nás vládne rytmus a melódia – jednoduché a rytmické pesničky, rečňovanky, rytmizovanie slov, na čom všetkom sa dá hrať

Termín: september 2008

Zodp.: Mgr. Selepová

2. Vystúpenie – Ľubovniansky jarmok

Termín: september 2008

Zodp.: Mgr. Selepová

3. Pásmo pre starých rodičov – Pamätáte sa na svoje detstvo?

Termín: október 2008

Zodp.: Mgr. Selepová

4. Privítajme sviatky zimy – pásmo ľudových zvykov a moderných pesničiek

- Ocko mamka v našej MŠ

 • Spolu s 1. ročníkom

 • pre dôchodcov

 • pre invalidov

Termín: december 2008

Zodp.: Mgr. Selepová

5. O čom všetkom sa spieva v pesničkách

Termín: január - marec 2009

Zodp.: Mgr. Selepová

6. Pre mamičku zaspievam pesničku – pásmo tancov a piesní

Termín: máj 2009

Zodp.: Mgr. Selepová

7. Lúčime sa s MŠ – spoločné posedenie s 1. ročníkom

Termín: jún 2009

Zodp.: Mgr. Selepová

 

Plán práce hudobno-pohybového krúžku – Za vodou

1. Výber talentovaných deti z jednotlivých tried

Termín: október - november 2008

Zodp.: Buvaličová, Hudáková, Michalová

2. Zostavenie repertoáru detských ľudových piesní a hudobno-pohybových hier

Termín: november 2008

Zodp.: Buvaličová, Hudáková, Michalová

3. Spájať spev a pohyb s hudobným doprovodom

Termín: december 2008

Zodp.: Buvaličová, Hudáková, Michalová

4. Zosúladiť pohyby a celkový pohybový prejav s hudbou pri zmene rytmu, tempa, dynamiky – karneval

Termín: január - február 2009

Zodp.: Buvaličová, Hudáková, Michalová

5. V hudobno-pohybových a detských tanečných hrách uplatňovanie tanečných prvkov (poskočný krok, otočky, úklony a iné)

Termín: marec 2009

Zodp.: Buvaličová, Hudáková, Michalová

6. Získané pohybové schopnosti uplatňovať v pohybovej improvizácii podľa hudby s vlajúcimi predmetmi - „mažoretky“

Termín: apríl – máj 2009

Zodp.: Buvaličová, Hudáková, Michalová

7. Vystúpenie detí pri akciach MŠ

Termín: v priebehu roka

Zodp.: Buvaličová, Hudáková, Michalová

 

Plán práce tanečného krúžku

Realizuje sa spolupráci s Centrom voľného času.

viď. Príloha č. 3

Plán práce oboznamovania deti s cudzím jazykom

Realizuje sa v spolupráci s Centrom voľného času.

viď. Príloha č. 4

Plán práce hry na flaute – škola hudby

september – október 2008

1. úloha – zameranie činnosti – sluchové hry, rozlišovanie hudobných a nehudobných zvukov

2. téma – spev a dramatizácia detských piesní

- „Medveďku daj labku“, „ Čižiček“

- rytmizovanie riekaniek - „Ide, ide panáčik“

november 2008

1. úloha – rozvíjanie rytmicko-melodických a sluchových predstáv

2. téma - držanie flauty, dýchanie pri hre – riekanka „Katka“

december 2008

1. úloha – rozvíjanie hudobnej pamäti, sluchových schopnosti, skvalitnenie tvorenia tónu

2. téma – riekanky „Panáčik, Katka“ - hmat tónu H1, rytmizovanie a hra

január 2009

1. úloha – skvalitnenie držania flauty, tón a jeho vlastnosti, hmat tónu A1

2. téma – zahrajme si riekanky - „Vrabec muzikant, Trnka“

február 2009

1. úloha – zoznámenie sa s rozsahom 3 tónov

2. téma – hra na flaute, pieseň „Uspávanka“, riekanka - „Trnka“ hmat tónu G1

marec 2009

1. úloha – zdokonaľovanie tónu A1,H1,G1

2. téma – riekanky - „Dážď, Vrabec muzikant“, pieseň - „Čierny Ján“

apríl 2009 -

1. úloha – dodržiavanie rytmickej hodnoty polovej noty, hmat tónu C2, správny prstoklad

2. téma – pieseň „Kohútik jarabý“ - rytmizovanie, tlieskanie

máj 2009 -

1. úloha – dynamické cítenie v piesňach a melódiach na flaute

2. téma – individuálna hra na flaute, zopakovanie všetkých riekaniek a piesní

jún 2009 -

1. úloha – opakovanie

2. téma - „Deti, deťom“ - vystúpenie pred kamarátmi a rodičmi

Zodp.: Kolcunová M.

 

2. Spolupracovať s Pedagogicko-psychologickou poradňou a s logopedickou poradňou

 • zlepšiť spoluprácu s Pedagogicko-psychologickou a logopedickou poradňou v Starej Ľubovni

 • pri nesprávnej výslovnosti u deti odporúčať rodičom návštevu logopedickej poradne

 • pri výchovných problémoch konzultovať postup riešenia so psychológmi

Termín: v priebehu šk. roka

Zodp.: riaditeľka, pedagog. zamestnanci

3. V spolupráci s I. ročníkom ZŠ

- zabezpečiť kvalitnú prípravu 5-6 ročných detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou na vstup do školy.

Plány spolupráce s 1.ročníkom ZŠ – viď Príloha č. 5 - 6 ks

4. Spolupráca so:

 • Základná umelecká škola

 • výchovné koncerty pre deti

Termín: v priebehu šk. roka

Zodp.: riaditeľka , pedagog. zamestnanci

 • knižnica

 • návšteva knižnice min. 3 x ročne na základe pozvania pracovníkov

Termín: v priebehu šk. roka

Zodp.: riaditeľka, pedagog. zamestnanci

 • centrum voľného času

 • spoločné aktivit, vystúpenia, súťaže

 • návšteva kina

Termín: v priebehu šk. roka

Zodp.: pedagogickí zamestnanci

 • policajti, hasiči

 • návšteva v MŠ a názorná ukážka práce v týchto profesiach

Termín: v priebehu šk. roka

Zodp.: pedagogickí zamestnanci

 • červený kríž

 • účasť na okresnej prehliadke „Najmladší zdravotník“

Termín: máj 2008

Zodp.:Petriľáková M. a učit. najstar.odd.

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva:

 • viď úlohy z projektu ŠPZ

 • požičiavanie videokaziet, poskytovanie zdravotne výchovných materiálov

Termín: v priebehu šk. roka

Zodp.: všetci zamestnanci

 

C. Vonkajšie prostredie

 

1. Prezentácia školy na verejnosti:

 • Ľubovniansky jarmok

 • Dom dôchodcov

 • Dom kultúry

 • Mestský úrad

 • akcie usporadúvané mestom Stará Ľubovňa

Termín: školský rok 2008/2009

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci

 

D. Vnútorné prostredie

 

1. Údržba a rekonštrukcia budov materských škôl

 • výmena a obnova nábytku v triedach

 • oprava, rekonštrukcia podláh v šatniach

 • výmena sociálnych zariadení a vodovodných batérií

 • úprava školských dvorov

 • oprava a údržba oplotenia

 • výmena vchodových dveri

  Termín: september 2008 – jún 2009

Zodp.: riaditeľka MŠ, zástupkyne MŠ

 

2. Prispôsobiť prevádzku materskej školy požiadavkám rodičov

 • na základe požiadaviek rodičov prispôsobiť otváranie a zatváranie jednotlivých budov materských škôl

Termín: v priebehu šk. roka

Zodp.: riaditeľka MŠ

 

E. Personálne podmienky

 1. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov

 • viď Ročný plán ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov

 

 1. Rozpracovanie konkrétnych úloh školy na školský rok 2008/2009

  1. Oblasť riadenia a kontroly

A. Plánovanie práce

 • dôsledne vypracovať školskú agendu

Termín: september 2008

Zodpov.: riaditeľka a zástupkyne MŠ

 • dodržiavať zákon MŠ SR 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka a zástupkyne MŠ

 • dbať na dôkladne vypracovanie triednej agendy – mesačných plánov, ranného filtra, dochádzky detí

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka MŠ, triedne učiteľky

 

B. Organizácia práce

 • vytvoriť priaznivé pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov materskej školy, upevňovať pracovnú disciplínu a kvalitné medziľudské vzťahy

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka a zástupkyne MŠ

 • dôsledne dodržiavať vnútorný poriadok, pracovný poriadok, ostatné metodické usmernenia, smernice a pokyny nadriadeného platné pre MŠ

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka MŠ, všetci zamest.

 • pravidelne dopĺňať školu novými učebnými pomôckami, literatúrou, pomôckami, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu, dbať na ich hospodárne a šetrné využívanie Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka MŠ, učiteľky

 • umožniť zamestnancom slobodne vyjadrovať svoje názory, pracovné návrhy, prezentovať svoje odborné vedomosti

  Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka, zástupkyne MŠ, učiteľky

 • dbať na kvalitnú prípravu pedagogických porád a pracovných porád, ich vecnosť a konkrétnosť

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka a zástupkyne MŠ

 

C. Kontrolná činnosť

 • kontrolovať plnenie úloh z plánu práce školy, podporovať zásadu primeranej zodpovednosti, náročnosti , cieľavedomosti v práci

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka a zástupkyne MŠ

 • náležitú pozornosť venovať ochrane školského majetku, zabezpečovať maximálnu hospodárnosť prevádzky, úsporu materiálu a energie

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka MŠ, všetci zamest.

 • pridržiavať sa plánu hospitačnej a kontrolnej činnosti

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka a zástupkyne MŠ

- práca v bezpečnostnej komisii

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Kolodzejová, Kapitančíková

 

 

2. Skvalitnenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

 

 • Prehlbovať odborný, právny a metodický rast pedagogických zamestnancov

 • Spolupracovať s organizáciami spolupodieľajúcimi sa na procese výchovy

 • Pri plánovaní využívať tvorivosť, nebáť sa experimentovať, uplatňovať progresívne metódy a formy práce

 • Dbať na ďalšie vzdelávanie, zúčastňovať sa na akciách ponúkaných MPC Prešov a inými organizáciami, vzájomne si vymieňať skúsenosti a poznatky z vlastnej práce

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka MŠ, všetky učiteľky

1. Spolupráca s knižnicou, 1. ročníkom ZŠ, ZUŠ, CVČ

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: učiteľky prípravných odd.

2. Informovať verejnosť o aktivitách MŠ prostredníctvom internetu

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Habiňaková, Zimová M., Furtkevičová

3. Propagácia aktivít MŠ v detských časopisoch

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Kapitančíková, Habiňaková

4. Vedenie kroniky školy

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Kolodzejová, Gaľová, Kapitančíková, Borbélyová, Vilková, Jendrichovská, Pavlovská

5. Príprava slávnostného posedenia s kultúrnym programom pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Termín: október 2008

Zodpov.: Kapitančíková, Kalakajová, Matoľáková, Kormaníková

6. Spoločne so starými rodičmi vysadiť pred triedou na školskom dvore stromčeky, venovať im starostlivosť

Termín: október 2008

Zodpov.: Borbélyová, Kaščáková, Vilková

7. Príprava osláv Mikuláša

Termín: december 2008

Zodpov.: všetky učiteľky

8. Príprava pásma k narodeniu Ježiška pod názvom Zvyky na dedine, putovanie jasličkárov

Termín: december 2008

Zodpov.: Kapitančíková, Kalakajová

9. Vianočná besiedka

Termín: december 2008

Zodpov.: Matoľáková, Kormaníková, Hutníková, Klagová, Špesová Ľ., Bednarčíková, Arendáčová T., Selepová, Jendrichovská, Chovancová, Rusiňáková, Raabová, Michalová, Buvaličová, Pavlovská, Hudáková, Furtkevičová, Gloneková, Korekáčová, Bukovičová, Kolcunová

10. Príprava karnevalu

Termín: február – marec 2009

Zodpov.: všetky učiteľky

11. Poďakovanie mamičkám pásmom hudby a spevu so spoločným posedením (triedne rodičovské združenia) pri príležitosti Dňa matiek

Termín: máj 2009

Zodpov.: všetky učiteľky

12. Príprava osláv MDD

Termín: jún 2009

Zodpov.: všetky učiteľky

13. Príprava rozlúčky predškolákov s MŠ

Termín: jún 2009

Zodpov.: Michalová, Buvaličová, Jendrichovská, Selepová, Gloneková, Korekáčová, Bukovičová, Kolcunová, Kapitančíková (pyžamová párty), Kalakajová (pyžamová párty), Matoľáková, Kormaníková

14. Súťaž najmenší zdravotník

Termín: máj - jún 2009

Zodpov.: Matoľáková, Kormaníková, Raabová

15. Výstava ovocia, zeleniny a prírodnín vo vestibule MŠ spojená s výstavou výtvarných prác

Termín: september - október 2008

Zodpov.: Korekačová, Raabová, Pavlovská, Hudaková, Jedináková

16. Starostlivosť o kabinet učebných pomôcok

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Kormaníková, Špesová Ľ., Jedináková, Chovancová

17. Starostlivosť o učiteľskú knižnicu

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Michalová, Buvaličová

18. Starostlivosť o sklad CO

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Gaľová, Arendáčová T.

19. Príprava triednych rodičovských združení

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: všetky učiteľky

20. Písanie zapisníc z porád

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Knapiková Ľ., Selepová, Michalová, Klagová, Hutníková

21. V spolupráci s najstaršími odd. MŠ Vsetínska pripraviť – Miss o najkrajšiu masku

Termín: február - marec 2009

Zodpov.: Kapitančíková, Kalakajová

 

A. Perceptuálno-motorický rozvoj

 • v Tv uplatňovať rozmanité organizačné formy práce zamerané na upevnenie zdravia a optimálny rozvoj detských pohybových schopnosti

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • vo výchovno-vzdelávacom procese vytvárať dostatočný časový priestor na pohybové hry a činnosti, ktoré obsahujú spontánnu, ale aj intencionálnu pohybovú aktivitu detí

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • pri osvojovaní si pohybových úkonov poskytovať dieťaťu správny a kultivovaný pohybový vzor dospelých

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • v pohybových činnostiach rozvíjať individualitu i prosociálne správanie dieťaťa a utvárať pre život nenahraditeľné vôľové vlastnosti

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • primerane rozvíjať zručnosti a návyky v oblasti sebaobsluhy, pohyblivosť a obratnosť jemnej a hrubej motoriky, koordináciu pohybov, rozvíjať na primeranej úrovni grafomotorické zručnosti

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

1. Predplavecká príprava detí

Termín: máj, jún 2009

Zodpov.: Jendrichovská, Selepová, Špesová Ľ., Klagová, Matoľáková, Kormaníková, Arendáčová B., Buvaličová, Michalová

2. Saunovanie detí

Termín: máj, jún 2009

Zodpov.: Gloneková, Kolcunová, Jendrichovská, Chovancová

3. Sánkovačka s kamarátmi MŠ

Termín: január 2009

Zodpov.: Bednarčíková, Arendáčová T., učiteľky prípravných odd.

4. Uskutočniť školské zimné odpoludnie so stavaním snehovýtvorov a zapojenie všetkých tried MŠ

Termín: január - február 2009

Zodpov.: Habiňáková, Arendáčová B., Gloneková, Gaľová, Kolodzejová

5. Zorganizovať športovo-branné dni, jesenná vychádzka spojená so zberom jesenných plodov, jarná do Lesoparku

Termín: september 2008 - jún 2009

Zodpov.: Selepová, Rusiňáková, Klagová, Arendáčová T., Bednarčíková, učiteľky prípravných odd.

6. Pohybom k zdraviu pripraviť športové aktivity pre deti MŠ spojené s návštevou šermiarov z Vojenského historického tábora

Termín: máj - jún 2009

Zodpov.: Gaľová, Kolodzejová, Kormaníková

7. Návšteva vojenského historického tábora

Termín: jún 2009

Zodpov.: Matoľáková, Kormaníková

8. Púšťanie šarkanov

Termín: september - október 2008

Zodpov.: Matoľáková, Kormaníková

9. Počas celého školského roka prispievať k čistote školských dvorov, zbierať odpadky, vyhlásenie zberu odpadových materiálov a papiera

Termín: september 2008 – jún 2009

Zodpov.: Borbélyová, Kaščáková, Vilková, Kormaníková, Petriľáková M.

10. Využitie odpadového materiálu v hrách: 1. ročník akcie „Poď sa so mnou hrať“ - netradičné spoločenské a súťaživé hry detí z MŠ

Termín: marec 2009

Zodpov.: Borbélyová, Kaščáková, Vilková

11. Súťaž o najvyšší komín z krabíc od mlieka a vyhodnotenie zberu odpadového materiálu

Termín: jún 2009

Zodpov.: Borbélyová, Kaščáková, Vilková

12. Pri príležitosti Dňa mlieka zhotoviť z odpadového materiálu „mliekokravičku“ za spoluúčasti deti

Termín: 26. 5. 2009

Zodpov.: Hutníková, Klagová, Špesová Ľ.

13. Vytvoriť pre deti rôzne zákutia na školskom dvore a zabezpečiť ich dreveným náradím

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Korekáčová

14. Ušitie návlekov pre triedu a výroba krabíc na návleky

Termín: február 2009

Zodpov.: Korekáčová

15. MDD spestriť Country tancom

Termín: jún 2009

Zodpov.: Kalakajová, Kapitančíková

 

B. Kognitívny rozvoj

- pestovať u detí vzťah k blízkemu okoliu, k prírode, budovať základy národného povedomia, rozvíjať prosociálne správanie a uplatňovať tvorivo-humanistickú výchovu

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • uplatňovať boj proti drogám (Plán protidrogových aktivít) so zameraním na prosociálnu výchovu a enviromentálnu výchovu – prepojenie cez všetky výchovné zložky

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • venovať zvýšenú pozornosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a talentovaným deťom, podporovať krúžkovú činnosť

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

- pri plánovaní zaraďovať úlohy z oblasti civilnej obrany detí v predškolskom veku minimálne 1x za mesiac podľa schváleného PVaV detí v materských školách zo dňa 8.5.1999 č.197/99-44 Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • oboznamovanie detí s cudzím jazykom ( podľa záujmu rodičov)

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka MŠ, CVČ

 • spracovať pedagogickú diagnostiku o deťoch v jednotlivých triedach, pozornosť venovať deťom s určitým postihom pre ktoré vypracovať individuálne plány, spolupracovať s PPP a odborným lekárom

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: riaditeľka, pedagog. zamestnanci

 • vytvárať podnetné prostredie na aktívny rečový prejav detí, rozširovať slovnú zásobu, pozornosť venovať správnej výslovnosti a zreteľnosti reči, pri poruchách reči spolupracovať s logopédom a rodičmi

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • pri práci využívať prvky tvorivej dramatiky, improvizáciu, zaraďovať muzikoterapiu a relaxačné cvičenia

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

- pri plánovaní výchovno-vzdelávacej práce využívať všetky úlohy z PVaV, uplatňovať rôznorodosť metód, foriem a prostriedkov práce

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

1. Zabezpečiť odbornú prednášku z výtvarnej výchovy

Termín: apríl 2009

Zodpov.: Rusiňáková

2. Prednáška – prehlbovanie estetického vnímania detí prostredníctvom zhudobnených rozprávok

Termín: február 2009

Zodpov.: Selepová

3. Vypracovanie ročného plánu integrácie pre deti so špeciálnymi potrebami

Termín: máj 2009

Zodpov.: Bukovičová

4. Otvorená hodina pre učiteľky

Termín: marec 2009

Zodpov.: Furtkevičová

5. V dôsledku narastania počtu detí s nesprávnou výslovnosťou uskutočniť otvorenú hodinu pre rodičov na tému - „Ako cvičiť hovoridlá“ - jazyk, pery – s odbornou prednáškou

Termín: máj 2009

Zodpov.: Špesová Ľ., Hutníková, Klagová

6. Zozbierať zásobník básní, piesní a hier k metodickému materiálu - „Voda“

Termín: február 2009

Zodpov.: Špesová Ľ.

7. Vypracovať metodicky materiál o spôsobe nácviku jednotlivých hláskových skupín u detí

Termín: v priebehu školského roka

Zodpov.: Hutníková

8. Zozbierať a zhotoviť zborník poučných príbehov na rôznu tému

Termín: jún 2009

Zodpov.: Šujetová, Vatraľová

9. Zhotovenie učebnej pomôcky - hádanky s obrázkami

Termín: december 2008

Zodpov.: Kaletová

10. Zhotovenie učebnej pomôcky z Jv – jazýček šikovníček

Termín: apríl 2009

Zodpov.: Kaletová

11. Zhotovenie učebnej pomôcky z plat. materiálu - „Som plastový panáčik“

Termín: máj 2009

Zodpov.: Kaščaková

12. Zozbieranie básní, riekaniek so zameraním na správnu výslovnosť jednotlivých hlások

Termín: jún 2009

Zodpov.: Vilková

13. Doplňovanie učebnej pomôcky na Lv

Termín: v priebehu školského roka

Zodpov.: Matoľáková

14. Zhotovenie učebnej pomôcky – Mp – záplaty – Medovníkový domček (geometrické tvary)

Termín: február 2009

Zodpov.: Zimová Ľ.

15. Zhotovenie učebnej pomôcky – Lv – rekvizity aj text k rozprávke Tri prasiatka

Termín: máj 2009

Zodpov.: Zimová Ľ.

16. Prispieť do metodického materiálu – pomôcka na Jv , Lv

Termín: apríl 2009

Zodpov.: Jedináková

 

C. Sociálno-emocionálny rozvoj

 • pôsobiť na harmonický rozvoj osobnosti, podporovať a rozvíjať vkus, cit pre krásno v prírode a všade okolo nás, vedieť sa nadchnúť pre umenie a vedieť ho objavovať a vidieť aj v živote

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • dbať na estetickú úpravu tried a ostatných priestorov MŠ, obnovovať pracovné a hracie kútiky

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • zapájať sa do výtvarných súťaží a iných aktivít

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

- uplatňovať a využívať ľudové zvyky a tradície pri rôznych príležitostiach v MŠ a v meste

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

 • dieťa chápať ako jedinečnú osobnosť a spoločenskú bytosť

 • podporovať a uplatňovať práva dieťaťa

 • pomáhať dieťaťu chápať medziľudské vzťahy a formy komunikácie

 • uspokojovať citové potreby dieťaťa, vytvárať si vzťahy k ľuďom, vcítiť sa do situácie iných

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: pedagog. zamestnanci

1. Estetizácia priestorov MŠ – triedy, šatne, chodby, umyvárka, školský dvor

Termín: počas šk. roka

Zodpov.: Jendrichovská, Rusiňáková, Jedináková, Miženková, Korekačová, Klagová (využitie motívov z klasických rozprávok), Bukovičová (panelové steny), Kolcunová, Hutníková (využitie motívov z klasických rozprávok), Špesová Ľ., (využitie motívov z klasických rozprávok), Špesová O., Kapitančíková M. (rozprávka Tri prasiatka), Špesová O. (rozprávka Domček, domček), Knapiková Ľ., Gaľová, (rozprávkové postavičky), Kolodzejová (papierové kvietky – školský dvor), Pavlovská, Hudáková, Furtkevičová

2. Počas roka nacvičiť bábkové divadielko pre deti a vyrobiť k nemu rekvizity

Termín: v priebehu roka

Zodpov.: Arendáčová B., Habiňaková, Kolcunová, Arendáčová T., Gloneková

3. Nacvičiť a zahrať deťom bábkovú rozprávku k MDD

Termín: jún 2009

Zodpov.: Hutníková, Klagová, Špesová Ľ.

4. Príprava kostýmu, vítanie detí na MDD pri hlavnej bráne

Termín: jún 2009

Zodpov.: Kapitančíková, Kaletová

5. Zhudobnenie rozprávky „O srnčekovi“

Termín: jún 2009

Zodpov.: Kapitančíková

6. Zabezpečiť krmidlá pre vtáčikov pre triedy MŠ Tatranská, podnecovať ich k starostlivosti o vtáky v zime

Termín: december 2008

Zodpov.: Borbélyová

7. Výzdoba exteriéru školského dvora – príprava papierových kvietkov

Termín: jún 2009

Zodpov.: Kolodzejová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Plán pedagogických porád

August 2008

 

Program:

1. Otvorenie

2. Inštrukcie k zahájeniu školského roka 2008/2008 – POP a ďalšie vzdelávanie - ponuky

3. Organizačné pokyny pre zabezpečenie prevádzky

4. Školský poriadok

5. Plán pre zavedenie eura

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2007/2008

7. Zákon č. 245/2008 Z.z. - školský zákon

8. Vyhláška č. 306/2008/ - o materskej škole

9. Rôzne – diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

Uskutočnená dňa ...........................................

Zápisnicu napísala .........................................

 

 

Október 2008

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola prijatých opatrení

3. Plán práce školy v šk. roku 2008/2009 – oboznámenie sa s úlohami

4. Zameranie hospitačnej činnosti v šk.roku 2008/2009

5. Štátny vzdelávací program ISCED 0

6. Poradné orgány riaditeľa – pedagogická rada a metodické združenie- rozdelenie úloh

6. Rôzne – diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

Uskutočnená dňa ...........................................

Zápisnicu napísala .........................................

 

November 2008 (po jednotlivých budovách)

 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Školský vzdelávací program - tvorba, rozdelenie úloh

4. Didaktika rozvíjania základných matematických predstáv – metodika (do str.27)

5. Organizačné rozdelenie úloh na oslavy – Mikuláš, Vianoce

6. Rôzne – diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Záver

Uskutočnená dňa ...........................................

Zápisnicu napísala .........................................

 

 

Január 2009

 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za I. polrok 2008/2009

4. Kontrola a hodnotenie plnenia úloh z plánu práce školy

5. Hodnotenie práce ŠPZ za I. polrok

6. Poznatky z hospitačnej činnosti za I. polrok

7. Školský vzdelávací program – prejednanie vypracovaných materiálov

8. Rôzne – diskusia

9. Návrh na uznesenie

10. Záver

Uskutočnená dňa ...........................................

Zápisnicu napísala .........................................

 

 

 

Apríl 2009

 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Didaktika rozvíjania základných matematických predstáv – metodika (od str.27)

4. Poznatky z preštudovanej literatúry, odovzdávanie poznatkov zo vzdelávacích podujatí

5. Príprava osláv Dňa matiek a MDD

6. Školský vzdelávací program – prejednanie vypracovaných materiálov

7. Rôzne – diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Uskutočnená dňa ...........................................

Zápisnicu napísala .........................................

 

 

Jún 2009

 

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Analýza výchovno-vzdelávacej práce za II. polrok 2008/2009

4. Kontrola plnenia úloh z plánu práce školy, hodnotenie výsledkov hospitačnej činnosti

5. Vyhodnotenie projektu ŠPZ, krúžkovej činnosti a metodického orgánu

6. Školský vzdelávací program

7. Rôzne – diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Uskutočnená dňa ...........................................

Zápisnicu napísala .........................................

 

 

Plán pracovných porád

 

August 2008

Program:

1. viď pedagogická porada august 2008

Uskutočnená dňa ...........................................

Zápisnicu napísala .........................................

 

Február 2009

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Oboznámenie s Kolektívnou zmluvou na rok 2009

4. Návrh na tvorbu a čerpanie sociálneho fondu

5. Poznatky z kontrolnej činnosti za I. polrok

4. Rôzne – diskusia

5. Návrh na uznesenie

6. Záver

Uskutočnená dňa ...........................................

Zápisnicu napísala .........................................

 

Jún 2009

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesenia

3. Hodnotenie výsledkov kontrolnej činnosti za II. polrok

4. Organizácia práce počas letných prázdnin, plán čerpania dovoleniek, rozdelenie úloh

5. Rôzne - diskusia

6. Návrh na uznesenie

7. Záver

Uskutočnená dňa ...........................................

Zápisnicu napísala .........................................

 


 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Vsetínska 36,
  064 01 Stará Ľubovňa
  alokované pracovisko:
  Štúrova • Vsetínska:
  +421 052/4321587
  +421 052/4321571
  0911 671 123

  Štúrova: +421 052/4369540Fotogaléria